Poskytujeme tie najlepšie služby pre váš trávnik
Bulharská 35, 917 01 Trnava
033 53 40 301
SK UA RU

Analýza pôdy

Analýzy pôdy sú nevyhnutným predpokladom správneho výživového programu. Mali by sa realizovať min. 1 x za dva roky, ideálne je ak sa vykonávajú každý rok.
Vzorky treba odoberať na jeseň, alebo skoro na jar a na základe výsledkov vypracovať plán hnojenia, presne podľa získaných výsledkov.

Základné parametre , ktoré by sa mali stanovovať v analýzach :

pH,obsah rozpustných solí,CEC ( výmenná katiónová kapacita ),obsah fosforu, draslíka ,obsah mikroelementov – Ca, N,Mg,Zn,Mn,Cu,Fe, % nasýtenia jednotlivými kationami.
Obsah dusíka sa štandartne v pôdnych rozboroch nestanovuje , nakoľko je veľmi mobilný v pôdnom profile.

Súčasťou analýzy je aj bezplatne vypracovany plán hnojenia minmálne v dvoch variantoch.

Na vyžiadanie robíme analýzy :

obsah organickej hmoty , obsah bóru, arzénu, síry, dusíka, zrnitostný rozbor, zasolenosť.

Ukazovatele sledované v analýzach pôdy

pH

pH vyjadruje množstvo iónov vodíka v pôde. Prítomnosť alebo nedostatok vodíkových iónov určuje či je pôda kyslá alebo zásaditá. pH väčšiny pôd je v rozmedzí 4-8,5. Za neutrálnu pôdu považujeme pôdu s pH 6-6,9.
Príjem živín je limitovaný veľmi úzkym rozsahom pH.

Rozpustné soli

Rozpustné soli – miera vodivosti pôdneho roztoku alebo solí rozpustených vo vode.
Vo všeobecnosti platí, že vysoká hladina solí v roztoku je v pôdach so slabou drenážnou schopnosťou. Soli sa skôr akumulujú pri povrchu , ako splavujú do spodných vrstiev. Problém sa ešte vyostruje , keď vysoký obsah solí sa nachádza aj v závlahovej vode.

CEC

CEC – výmenníková iónová kapacita- vyjadruje aké množstvo katiónov môže byť viazané a vymieňané sorpčným komplexom pôdy. – t.j. dostupné prítomné pre trávnik bez rizika vyplavenia. Bez znalosti hladiny CEC je nemožné vytvoriť rozumný plán výživy. V zásade CEC je ovplyvňovaná podielom organických a ílovitých častíc v pôde.
Ak je CEC nižšia, ako 10, koreňová zóna má malú schopnosť udržať a vymieňať si živiny.
Pri CEC hladine 11-20 je schopnosť udržať a vymieňať živiny v koreňovej zóne optimálna.
Vyššia hladina CEC ako 20 indikuje privysoký podiel ílovitých a organických častíc, spôsobujúcich zhutňovanie pôdneho podložia, čo môže priniesť problémy s drenážou.

% nasýtenia (Base saturation )

Je údaj definovaný ako podiel (časť) celkovej kapacity (CEC), ktorú sú schopné fixovať „základné katióny“ (H, Ca, Na, K, Mg). Je to veľmi dôležitá súčasť pôdnych testov, poukazujúca na to, či sú uvedené prvky v rovnováhe. Množstvo pôdnych katiónov sa dá regulovať pomocou hnojív tak, aby bola dosiahnutá požadovaná rovnováha.
Optimálne % zastúpenie jednotlivých katiónov:
H : 0-5 %
K : 3-7 %
Mg : 15-20 %
Ca : 65-75 %
Na : 0-5%
Ak je % nasýtenia prvkom mimo tohto rozsahu, môže prísť k tzv. „ iónovému „ antagonizmu.
Napr. nadmerné množstvo výmenného vápnika môže zablokovať príjem draslíka a horčíka a nadmerné množstvo výmenného draslíka môže zablokovať príjem horčíka. Pomer Mg:K by mal byť väčší ako 2:1.

Organická hmota

Organická hmota – množstvo organickej hmoty v pôde je výsledok rozkladu organických zvyškov . Množstvo organickej hmoty v pôde kolíše od 0,5 – 10 %, pričom na greenoch na pohybuje do 1%. Organická hmota je zdrojom živín a zlepšuje štruktúru pôdy. Má vysokú schopnosť viazania katiónov a pôdnej vlahy.

Fosfor (P)

Fosfor – na stanovenie fosforu sa používajú dve metódy, v závislosti od ph pôdy.
Pre pH < 7,2 sa používa Braynova metóda
Pre pH > 7,2 sa ožíva Olsenova metódy
Ukazovatele pre jednotlivé metódy
Braynova metóda Olsenova metóda
Ppm Ppm
Nízky obsah 1-15 1-9
Nízky – optimálny obsah 15-25 10-15
Optimálny obsah 26-40 16-24
Vysoký obsah > 40 > 24

Draslík (K)

Draslík je katión , ktorý je viazaný pôdnou sorpciou. Na jeho dostupnosť má vplyv pôdna štruktúra. Na piesčitých pôdach alebo podkladoch , sa môže prejaviť jeho nedostatok, pretože sa nenaviaže na sorpčný komplex a môže sa vyplaviť.
Ppm
Nízky obsah 1-120
Nízky – optimálny obsah 121-190
Optimálny obsah 191-300
Vysoký obsah > 400

Zinok(Zn)-Mangán(Mn)-Meď(Cu)-Železo(Fe)

zinok mangán meď železo
ppm ppm ppm ppm
Nízky obsah 1-1,8 1-2,5 1-0,4 1-4,5
Nízky – optimálny obsah 0,9-1,2 2,6 –4 0,5-0,9 4,6-7
Optimálny obsah 1,3-3 4,1-12 1-2 7,1-20
Vysoký obsah > 5 > 50 >2 > 70

Síra(S)- Bór(B)

síra bór
ppm ppm
Nízky obsah 1-4 0,1-0,5
Nízky – optimálny obsah 5-9 0,6-0,9
Optimálny obsah 10-25 1-1,5
Vysoký obsah > 25 > 2

 

SK UA RU